Appelboom

ALGEMENE ONLINE VEILINGVOORWAARDEN  - APPELBOOMONLINE.BE

 

Artikel 1 -  DEFINITIES

 • Website: is de website www.appelboomonline.be die in stand wordt gehouden door Appelboom nv, met zetel gevestigd te B-2630 Aartselaar, Kontichsesteenweg 42
 • Gebruiker: is diegene die zich op de Website heeft geregistreerd
 • Appelboom: zijnde APPELBOOM NV, Kontichsesteenweg 42, B-2630 AARTSELAAR, tel 03/440.00.99, info@makaa.be
 • Koopsom: zijnde het bedrag van het hoogste, toegewezen, bod te verhogen met:

- de Buyers Premium (BP) over het hoogste bod en

- de verschuldigde hanteerbare BTW

 • Registratie: is de aanmelding van de Gebruiker op de Website dmv het volledig invullen van het op de Website aanwezige registratieformulier
 • Bod: is het elk door (een) Gebruiker in de online veiling voor een bepaald Lot geboden bedrag
 • Lot: een voorwerp, of een aantal voorwerpen dat tezamen (onder één nummer) wordt geveild
 • Veiling: is de door Appelboom georganiseerde openbare verkoping dmv een techniek van communicatie op afstand, mn via het internet, van diverse lichamelijke roerende goederen, toegewezen t.o.v. het ambt van een gerechtsdeurwaarder
 • Verkoper: diegene(n) in wiens/wier opdracht een lot wordt geveild
 • Koper: de Gebruiker aan wie een lot is toegewezen
 • Gebruikersovereenkomst: zijnde de overeenkomst tussen Appelboom en de Gebruiker
 • Koopovereenkomst: zijnde de overeenkomst tussen Koper en de Verkoper
 • Afgifte: zijnde de effectieve afgifte van de aangekochte goederen aan de Koper of aan diens gemachtigde
 • Algemene Gebruikersvoorwaarden: zijnde de Algemene Voorwaarden voor de toegang en het gebruik van de Website
 • Algemene Online Veilingvoorwaarden: zijnde de onderhavige Algemene Voorwaarden
 • Specifieke Online Veilingvoorwaarden: zijnde de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Online Veilingvoorwaarden geldende bepalingen, zoals vermeld op de Website voor de desbetreffende Veiling
 • Toewijzing: zijnde de verklaring van Appelboom dat een bepaald Lot of een combinatie van Loten tegen betaling van de Koopsom aan de hoogste bieder is toegewezen t.o.v. het ambt van een gerechtsdeurwaarder

 

Artikel 2 -  TOEPASSELIJKHEID VAN DE ALGEMENE ONLINE VEILINGVOORWAARDEN

2.1 De Algemene Online Veilingvoorwaarden zijn van toepassing bij het deelnemen aan Veilingen tussen enerzijds de Verkopers respectievelijk Gebruikers en anderzijds Appelboom.

 

2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene Voorwaarden dan de onderhavige, de Algemene Gebruikersvoorwaarden en (waar van toepassing) de Specifieke Online Veilingvoorwaarden is uitgesloten.

 

Artikel 3 -  DE VEILING

3.1 Appelboom behoudt zich het recht een Veiling te annuleren, eerder dan op de Website vermeldt te beëindigen, of te verlengen. Ingeval van technische storing van de Website, waardoor deze niet volledig en/of niet voor alle Gebruikers toegankelijk is, heeft Appelboom het recht de Veiling met 24 uur te verlengen.

 

3.2 De Gebruiker verklaart zich door zijn Registratie bekend akkoord met de bijzondere omstandigheden van een internetveiling en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Appelboom sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de Website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Appelboom. Meer in het bijzonder aanvaardt Appelboom in geen enkel geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat en/of voortvloeit uit:

- handelingen door Gebruiker verricht die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie;

- de onmogelijkheid om de Website (volledig) te gebruiken en/of enige andere storing in de Website of het achterliggende systeem

- het niet voldoen van de Loten aan de specificaties zoals vermeld op de Website;

- het feit dat de informatie op de Website onjuist, onvolledig of niet actueel is;

- fouten in de software van de Website en/of het achterliggende systeem;

- het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de Website van Appelboom door een derde;

- handelingen van de Verkoper nadat de Gebruiker daarmee een Koopovereenkomst heeft gesloten;

 
Artikel 4 -  DE ORGANISATIE VAN DE VEILING

4.1 De organisatie, voorbereiding en uitvoering van de Veiling berusten bij Appelboom. De toewijzing geschiedt t.o.v. het ambt van een daartoe aangezochte gerechtsdeurwaarder.

 

4.2 Appelboom heeft de bevoegdheid voor of tijdens de Veiling zonder opgaven van redenen:

- een Bod niet als zodanig te erkennen;

- één of meer Gebruikers van de Veiling uit te sluiten;

- bepaalde Loten samen te voegen tot één Lot, Loten te splitsen en Loten uit de veiling te nemen;

- vergissingen van Appelboom bij biedingen en/of toewijzingen te herstellen, zonder dat een Gebruiker van deze vergissing gebruik kan maken en/of daaraan rechten kan ontlenen;

 

4.3 Appelboom heeft de bevoegdheid voor deelname aan bepaalde Veilingen en/of biedingen op bepaalde Loten als voorwaarde te stellen dat een Gebruiker voorafgaand ten gunste van Appelboom een bankgarantie heeft gesteld.

 

4.4 De instrumenterende gerechtsdeurwaarder beslecht in laatste aanleg de geschillen van welke aard ook, rijzende ingevolge de Veiling, o.m. betreffende het bedrag van de biedingen en de persoon van de hoogste bieder, zijnde de Koper.

 

4.5 De toezicht houdende gerechtsdeurwaarder is gerechtigd de identiteit van de Koper te controleren via externe databanken en kan de juistheid van de gegevens bij Registratie verifiëren. De gerechtdeurwaarder kan tevens de locatie van waarop de Koper ingelogd is controleren via zijn IP-adres (Internet Protocoladres) en/of zijn e-mail adres.

 

Artikel 5 -  DE BIEDINGEN en DE KOOPOVEREENKOMST

5.1 De Gebruiker kan op de Website een Bod doen op één of meerdere Loten. Ieder gesteld Bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Door zijn Bod aanvaardt de Gebruiker/Koper onderhavige voorwaarden en verbindt hij zich om de te koop gestelde Loten voor de door hem geboden prijs aan te kopen. Appelboom en/of de Verkoper en/of de instrumenterende gerechtsdeurwaarder is/zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te accepteren. Biedingen vinden plaats exclusief Buyers Premium en BTW. Appelboom is bevoegd om namens derden biedingen uit te brengen.

 

5.2 Indien een Lot tevens tezamen met één of meer andere Loten als een combinatie in veiling wordt gebracht wordt dit op de individuele pagina van het Lot aangeduid. In het geval kan eerst op de afzonderlijke Loten van de combinatie en na de sluiting van alle afzonderlijke Loten, op de gecombineerde Loten worden geboden. Individuele Loten worden slechts toegewezen indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele Loten hoger is dan de hoogste toewijsbare bieding op de combinatie. De combinatie zal uitsluitend worden toegewezen indien het hoogste toewijsbare bod op de combinatie hoger is dan het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke Loten.

 

5.3 Biedingen kunnen worden uitgebracht in de vorm van een “statisch bod” of een “ proxybod”. Bij een statisch bod doet de Gebruiker een bieding in de vorm van een vast bedrag per Lot. Bij een proxybod geeft de Gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor het Lot te betalen. Het veilingsysteem zorgt er dan voor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van de Gebruiker het minimaal mogelijke hogere Bod

wordt uitgebracht en dit zolang het door de Gebruiker aangegeven maximum niet bereikt is.

 

5.4 De Koopovereenkomst komt tot stand door de Toewijzing. Een Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de Gebruiker die het hoogste Bod heeft geplaatst. Door toepassing van het bepaalde in artikel 5.1, door gunningvoorwaarden als opgenomen in de Specifieke Online Veilingvoorwaarden of om andere redenen ter beoordeling van Appelboom en de instrumenterende gerechtsdeurwaarder, kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere Gebruiker die het alsdan hoogst toewijsbare Bod heeft uitgebracht.

 

5.5 De Koper krijgt binnen de 48 uur na de sluiting van de Veiling (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) per e-mail bevestiging namens Verkoper(s) dat de Koopoverkomst tot stand is gekomen. Indien de Gebruiker geen e-mail krijgt binnen de genoemde termijnen, betekent dit dat zijn Bod geen toewijzing heeft veroorzaakt. Appelboom en/of de gerechtsdeurwaarder heeft/hebben het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarde(n) toe te wijzen.

 

5.6 Het risico van het (de) Lot(en) gaat over op de Koper van het moment van Toewijzing.

 

5.7 Appelboom is geen partij bij de Koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten.

 

5.8 De Veiling geschiedt ten overstaan van een gerechtsdeurwaarder, die toezicht houdt op de Veiling en op de aldaar gedane biedingen en Toewijzingen. Overeenkomstig de terzake dienende wettelijke bepalingen, maakt de instrumenterende gerechtsdeurwaarder van de openbare verkoping een proces-verbaal van verkoop op.

 

5.9 Indien in de laatste 5 minuten voor sluiting een bod wordt uitgebracht dan wordt de sluitingstijd met 5 minuten verlengd totdat er geen nieuwe biedingen meer worden uitgebracht

 

Artikel 6 -  GARANTIES – AANSPRAKEN – VRIJWARINGEN

6.1 Appelboom en/of de Verkoper en/of de gerechtsdeurwaarder verstrekken met betrekking tot de Loten en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook. De Koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht aan Koper toekomen.

 

6.2 De Loten worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze zich bevinden op de datum van Toewijzing met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Appelboom en/of de Verkoper en/of de gerechtsdeurwaarder geven generlei vrijwaring voor zichtbare of geborgen gebreken of garantie in verband met volledigheid, aard, aantallen, benamingen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en/of de mogelijkheid tot overdracht aan derden. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van de Koper en/of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en/of verrekening. Daar de Loten te bezichtigen zijn geweest voor of tijdens de Veiling en de Online Veilingvoorwaarden bekend waren, wordt de Koper geacht de door hem gekocht(e) Lot(en) vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht en op eigen verantwoordelijkheid ingelicht te zijn over de staat van de Loten.

 

6.3 Indien ten aanzien van de Loten aanspraken van derden uit hoofde van eigendoms-voorbehouden,  intellectuele eigendomsrechten en/of andere rechten van derden geldend worden gemaakt, is de Koper gehouden de betreffende Lot(en) voor die derden, onder de verplichting deze op eerste verzoek aan die derden af te geven, dan wel anderszins passende regelingen met die derden te treffen.

 

6.4 De Koper vrijwaart Appelboom en/of de Verkoper en/of de gerechtsdeurwaarder tegen iedere aanspraak van een derde in verband met de Koopovereenkomst.

 

6.5 De Koper beschikt niet over het recht om van de aankoop van het hem toegewezen Lot(en) af te zien.

 

6.6 Alle gegevens betreffende de Loten in de catalogus, brochures, flyers, advertenties, of gelijk welke andere geschreven mededelingen van Appelboom en/of de internetsite Appelboom, en met name de beschrijving ervan, wordt slechts als inlichting en onder alle voorbehoud verstrekt. Met dien verstande dat foutieve beschrijvingen en/of vermeldingen niet tot de aansprakelijkheid van Appelboom en/of de verkoper en/of de gerechtsdeurwaarder kunnen leiden. Voorbeelden van dergelijke foutieve vermeldingen kunnen zijn (maar niet beperkt tot): km-standen, draaiuren van voertuigen of machines, bouwjaar, 1ste inschrijvingsdata of andere technische of commerciële specificaties.

 

6.7 Appelboom is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door milieubelastende en/of schadelijke stoffen in/aan de gekochte loten of goederen.

 

6.8 De bieder aanvaardt onherroepelijk de bepalingen van de art. 1649, 1684 en 2280 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 7 -  DE BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

7.1 De Koper heeft de verplichting om binnen de 2 (TWEE) werkdagen na bevestiging van de Koopovereenkomst de Koopsom over te schrijven op een door Appelboom aan te geven rekeningnummer. De betaling geschied in Euro’s.

 

7.2 Bij een te late betaling van de Koopsom zal aan de Koper een forfaitair bedrag voor de incassokosten en/of buitengerechtelijke kosten à rato van 10% van de Koopsom in rekening worden gebracht vermeerderd met de wettelijke intrest over het nog verschuldigde bedrag, met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had dient te worden betaald tot aan de dag van effectieve betaling op het aangegeven rekeningnummer.

 

7.3 De Betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, daarna op de verschenen rente en tenslotte op de Koopsom.

 
Artikel 8 -  KIJKDAGEN – VEILINGDAGEN - AFGIFTEDAGEN

Degene die op de kijkdagen, veilingdagen of bij de afgifte de gebouwen en terreinen betreedt, doet dit geheel op eigen risico. Men is verplicht de instructies van Appelboom en/of de door Appelboom aangestelde personen en/of de Verkoper te volgen. Appelboom,

de Verkoper en de gerechtsdeurwaarder aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het betreden van de bedoelde gebouwen en terreinen met zich meebrengt.

 

Artikel 9 -  AFGIFTE

9.1 Indien en zodra de Koper al aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de Koper op de daarvoor door Appelboom vastgestelde dagen, uren en plaats zijn aangekochte lot(en) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) ophalen. De Koper is verplicht tot ophalen uiterlijk op datum zoals in de Specifieke Online Veilingvoorwaarden vermeld staat. Appelboom kan bepalen dat (een) bepaald(e) Lot(en) pas na aflevering van andere Loten kan/kunnen opgehaald worden.

 

9.2 Na de afgifte kan de Koopovereenkomst niet meer ontbonden of vernietigd worden door de Koper.

 

9.3 Indien blijkt dat een Lot niet kan worden afgeleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de afgifte onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan de gebouwen of terreinen, waarin/aan het Lot zich bevindt dan wel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is Appelboom gerechtigd de Koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschied per e-mail en/of per aangetekend schrijven aan de Koper op het door de Koper opgegeven adres, waarna Appelboom en/of de Verkoper niet verder gehouden is/zijn dat tot de restitutie van de reeds door de Koper aan Appelboom ter zake van de koop van de lot(en) betaalde bedragen.

 

9.4 De Koper, wiens Lot(en) het ophalen van andere Loten belemmert/belemmeren, is verplicht terstond na e-mail en/of per aanschrijven door Appelboom aan het door de Koper opgegeven adres zorg te dragen voor dit ophalen van diens Lot(en). Bij gebreke waaraan Appelboom gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag door derden te laten doen voor rekening en risico van de Koper.

 

9.5 De Koper is verplicht diens Lot(en) zorgvuldig te demonteren en/of te slopen en op te halen. Hij is volledig aansprakelijk voor de schade die aan eigendommen van anderen in verband daarmee worden toegebracht. Hij is tevens verplicht Appelboom en de Verkoper te vrijwaren voor alle aanspraken van derden, voortvloeiende uit die demontage, het slopen en/of het ophalen.

 

9.6 De Koper is verplicht bij de demontage, de sloop en het ophalen van diens Lot(en) de instructies van Appelboom en/of door Appelboom aangestelde personen en/of de Verkoper op te volgen.

 

9.7 De Koper is verplicht ervoor te zorgen dat hij of diegene die namens hem voor de demontage, sloop of vervoer zorg dragen, over de nodige vergunningen beschikt.

Appelboom en/of de Verkoper kan/kunnen niet worden aangesproken wegens het ontbreken van de noodzakelijke vergunningen, en/of het overtreden van overheidsvoorschriften bij de demontage, sloop en/of vervoer door of namens de Koper.

 

9.8 In gevallen, waarin voor het verwijderen van (een) toegewezen Lot(en) noodzakelijk is/blijkt aan de gebouwen te breken, kan dit slechts geschieden na voorafgaand overleg en met een schriftelijke toestemming van Appelboom en onder de door deze bij de verlening van de toestemming gestelde voorwaarden.

 

9.9 Indien Appelboom zulks bepaalt zal in verband met mogelijke schade aan de gebouwen door de Koper een waarborgsom moeten worden voldaan, die in geval van het zich voordoen van de schade zal worden aangewend voor betaling van het herstel van de schade, onverminderd de verplichting van de Koper tot vergoeding van meerdere schade. Bij gebreke aan schade zal de waarborgsom aan de Koper worden gerestitueerd.

 

9.10 Ingeval Appelboom, om welke reden ook, gehouden is tot terugbetaling van aan hem reeds betaalde gelden, zal hierop geen intrest kunnen worden aangerekend.

 

 Artikel 10 -  ONTBINDING KOOPOVEREENKOMST

10.1 Indien de Koper enige verplichting uit de Koopovereenkomst niet nakomt, waaronder (doch niet beperkend tot):

    - het niet tijdig  c.q. volledig betalen van de Koopsom

    - het niet tijdig ophalen van het (de) Lot(en) en/of 

    - het niet verstrekken van de voor afgifte benodigde informatie,

verkeert de Koper van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling vereist is, en kan Appelboom namens de Verkoper de Verkoopovereenkomst ontbinden. In dat geval staat het Appelboom vrij de Lot(en) aan een ander toe te wijzen zonder dat Appelboom en/of de Verkoper tot enige (schade)vergoeding is/zijn gehouden.

 

10.2 In geval van ontbinding als bedoeld in 10.1, is de in gebreke zijnde Koper naast het opgeld aan Appelboom een forfaitair bedrag van 25% van de Koopsom verschuldigd ter dekking van administratieve-, opslag-, verzekering- en transportkosten, enz., onverschuldigd het recht van Appelboom om volledige schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 11 -  AANSPRAKELIJKHEID

11.1 De aansprakelijkheid van Appelboom, indien en zoverre na toepassing van de overige bepalingen uit deze Algemene Online Veilingvoorwaarden, de Gebruikersvoorwaarden en (indien van toepassing) de Specifieke Online Veilingvoorwaarden nog resterend, zal steeds beperkt zijn tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidverzekering van Appelboom in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico

volgens de desbetreffende polis, dan wel, indien dit minder is, tot het factuurbedrag dat met de opdracht gemoeid is.

Deze beperking geldt niet bij opzet of grove schuld van Appelboom.

 

11.2 Appelboom en/of de gerechtsdeurwaarder is niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade. Voorts is iedere aansprakelijkheid van Appelboom in verband met enig gebrek aan de Loten of met betrekking tot  (beweerde) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten. De Koper verklaart zich ermee bekend dat ter zake van de Loten mogelijkerwijs rechte (van intellectuele eigendom) bij derden berusten.

 

11.3 Bij het inschakelen van derden zal Appelboom steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Appelboom is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

 

Artikel 12 -  DE WERKING & AANPASSINGEN

12.1 Indien en zover enige bepaling van deze Algemene Online Veilingvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Appelboom en/of de gerechtsdeurwaarder zal/zullen dan een nieuwe bepaling vastleggen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

 

12.2 Appelboom en/of de instrumenterende gerechtsdeurwaarder kan/kunnen naast deze Algemene Online Veilingvoorwaarden  Specifieke Online Veilingvoorwaarden van toepassing verklaren. Specifieke Online Veilingvoorwaarden zullen voor de Veiling ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover de Specifieke Online Veilingvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene Online Veilingvoorwaarden, prevaleren de Specifieke Online Veilingvoorwaarden.

 

12.3 Van deze Algemene Online Veilingvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde aangestelde van Appelboom is vastgelegd.

 

12.4 Appelboom en/of de instrumenterende gerechtsdeurwaarder behoudt/behouden zich het recht voor deze Algemene Online Veilingvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24uur nadat deze per e-mail aan de Gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Appelboom en/of de instrumenterende gerechtsdeurwaarder.

 

Artikel 13 -  TOEPASSELIJK RECHT

13.1 Op deze Algemene Online Veilingvoorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de Veiling ontstaan, is het Belgisch recht van toepassing.

 

13.2 De Nederlandse tekst van de Algemene Online Veilingvoorwaarden is de originele tekst. Ingeval de Algemene Online Veilingvoorwaarden in meerdere talen gebruikt wordt, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegen-strijdigheden.

 

13.3 De Rechtbanken van het Arrondissement Antwerpen zijn (onverminderd de mogelijkheid van hoger beroep en onverminderd anders luidende wettelijke bepalingen) met uitsluiting van elke andere instantie bevoegd om te beslissen in geschillen uit deze voorwaarden en/of uit de Veiling voortvloeiende.

 

Aartselaar, 1 juni 2012